1. Fejezet - Az örökség és örökségturizmus fogalma

Az örökségturizmus helye a turizmuson belül nem egyértelmű, egyesek a kulturális turizmus részeként, mások annak szinonimájaként értelmezik.Az örökség (heritage, kulturális örökség-culturalheritage) definíciója nem egységes, mégis az 1970-es évektől egyre jelentősebbé vált a fogalom, mind a politikai, mind a tudományos színtereken. Globális jelentésére a világörökség-kategóriához kapcsolódva tett szert. Napjainkban leginkább aktualizálódott fogalma szerint, az örökségbe tartoznak az eszmék, a hagyományok, szokások, különféle történetek és a rítusok is. (Husz, 2007, in.:Gődér, 2011)

Az örökség azt a kultúrát írja le, amit egy közösség megőriz, gondját viseli és átadja a jövő generációnak. E nélkül nincs identitás és valahova tartozásérzés.” (Husz, 2007 in.:Gődér, 2011)

Az örökségeket többféleképpen csoportosíthatjuk. A vonzerő-fajták szerint az örökségnek több típusát különböztetjük meg, melyek a következők:

 • Természeti örökség
 • Élő kulturális örökség
 • Épített örökség
 • Ipari örökség
 • Személyes örökség
 • Vallási örökség
 • Katonai örökség
 • Irodalmi vagy művészeti örökség (Husz,2007 in.:Gődér, 2011)

Az „örökségturizmus” értelmezésének, és eredményes tevékenysége szempontjából elengedhetetlen a „kultúra” fogalmának tisztázása, definiálása.A „kultúra” körülírására nincs egységes definíció. Korok, társadalmak és egyes tudósok mind különböző módon határozták meg, hogy mi a kultúra. A kultúra gyökereinek kutatása egybe fonódik az emberi társadalom kezdetének meghatározásával. Azonban az eltérő és különböző kulturális jegyek értelmezés különbségé miatt nem kijelenthető, hogy mikor volt a kultúra kezdete. (www.wikipedia.hu)

„A kultúra általános fogalmát meghatározhatjuk egyrészt valamiféle olyan teremtő tevékenykedés felől, mely egyfajta belső viszonyulást és magatartást fejez ki, illetve a kultúra fogalma magába foglal mindenfajta teremtő tevékenységet és azok eredményeit, ekképp valamiféle értéket is” (forrás:Kondor Zsuzsanna:A kultúra fogalmának és tartalmának változása Cicerótól Carey-ig, lásd:www.fil.hu/uniworld/kkk/crosscul/kondor/1.htm). A kultúra tehát olyan szokások, hagyományok, normák, érétkek, hitek, meggyőződések összessége, melyek egyfajta programként irányítják a társdalom, vagy a társadalom kisebb csoportjának viselkedését.

A turizmus és a kultúra kapcsolatáról szemléletes és informatív képet mutat GfK Hungária Piackutató Intézet által – a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából – készített kutatás, mely amagyar lakosság kultúrafogalmát, valamint a kulturális turizmussal kapcsolatos attitűdjeit, ismereteit, motivációit és utazási szokásait vizsgálta.

18-40 évesek kultúrával kapcsolatos asszociációi Közös asszociációk 40 év felettiek kultúrával kapcsolatos asszociációi
 • egy adottnemzet kultúrája
 • könyv
 • ételek
 • népviselet
 • hagyomány
 • szokások
 • épületek
 • múzeum
 • gasztronómia
 • zene
 • kulturális érték
 • Európa
 • színház
 • műveltség
 • bor
 • koncert

Látható, hogy a 40 év felettiek kultúrafogalma jóval tágabb kontextusban értelmeződik.. Kapcsolatuk a kultúrával mindennapibb, közvetlenebb. Kultúrafogalmuk kevésbé elvont, és nemcsak egy közösség, de az egyén szintjén is meg tudják ragadni: a mi műveltségünk, a mi igényességünk része, a mi életünk váza.

Szintén ugyanezen kutatás számol be az említett korosztályok „örökséggel” kapcsolatos asszociációiról is.

18-40 évesek örökséggel kapcsolatos asszociációi 40 év felettiek örökséggel kapcsolatos asszociációi
 • várak
 • régi épületek
 • történelem
 • irodalom
 • vers
 • étel
 • ékszer
 • világörökség
 • Hollókő
 • népszokás
 • népművészet
 • tokaji bor
 • porcelán
 • fügyülős barack
 • Pick szalámi

1.1. Az örökségturizmus fogyasztói motivációi

Napjaink turistái, már nemcsak a passzív, megfigyelő jellegű pozícióba helyezik el magukat, hanem az aktív bevonódás élményét keresik, amelyen keresztül a helyi közösség és kultúra részévé válhatnak, és így az élményt átélhetik, megtapasztalhatják.

Az „élmény”, mint a turisztikai termékek fő értékalkotója, a Magyar Nagylexikon meghatározása szerint „érzelmileg felfokozott tapasztalat, amelyet személyiségünket meghatározó mozzanatként élünk át vagy őrzünk emlékezetünkben.”

A Larousse Enciklopédia az élményt egyrészt „az egyén számára jelentős, maradandó, kellemes vagy kellemetlen emléket hagyó eseményként; másrészt olyan lelki jelenségként definiálja, amelyben nem a valóság tartalma, hanem a számunkra való jelentősége fejeződik ki, megadva annak érzelmi színezetét.”

A turisztikai élmény az utazás során nyerhető szubjektív tapasztalat A turizmus lényege az élményszerzés, a szolgáltatások igénybevétele csak akkor képzelhető el, ha hozzájárulnak az élményhez. A legáltalánosabb szintű élményt úgy lehet meghatározni, mint a „cselekvés és átélés állandó folyamatát, amely jelentéssel bír az egyén számára” (Boswijk et al, 2005 in.:Zátori, 2013). Az élmények nagyon személyesek, szubjektíven érzékeltek, megfoghatatlanok, örökké mulandók és folyamatosan történők, mindazonáltal mint árucikkek, több mint véletlenszerűen előforduló jelenségek az egyének elméjébe ágyazódva (O’Dell, 2005 in.: Zátori, 2013).

A turisztikai szolgáltatások igénybevétele, mint minden más szolgáltatás igénybevétele a szükségletekre és a motivációkra vezethető vissza. A fogyasztó által felismert szükséglet bizonyos mérték után már motivátorként viselkedik, vagyis az embert valamilyen céltudatos fogyasztói magatartás felé indítja, melynek célja a hiány és a motivátor megszüntetése.

A turisztikai szolgáltatások igénybevételét az alábbi motivációk generálhatják:

Motivációcsoportok illetve motivációk

Megfelelő turizmusfajta-csoportok illetve turizmus-fajták

Fiziológiai motivációk

   -   pihenés (az erő fizikai regenerálása)

   -  gyógyulás (a testi egészség helyreállítása)

   -  sport (testi tevékenység)

   -  üdülőturizmus

   -  gyógyturizmus

   -  sportturizmus (a szó passzív értelmében is)

Pszichikai motivációk

   -  kitörés a mindennapi elszigeteltségből

   -  szórakozás

   -  élmény iránti vágy

   -  tulajdonképpeni élményturizmus, ahogyan a tanulási, üdülési és klubturizmusban előfordul

Társadalmi motivációk

   -  barátok és ismerősök meglátogatása

   -  vidámság, társasági kapcsolatok

   -  menekülés (a túlságosan civilizált mindennapoktól, visszatérés a természethez)

   -  rokoni turizmus

   -  klubturizmus

   -  élménycentrizmus, pl. kempingturizmus

   -  stb.

Kulturális motivációk

   -  más országok, szokásaik, hagyományaik és nyelvük megismerése

   -  művészeti érdeklődés

   -  utazás vallási okokból

   -  tanulási célú turizmus

Státusz- és presztízs-motivációk

   -  személyes kibontakozás (képzés és továbbképzés)

   -  elismerés és értékbecslés iránti vágy

   -  üzleti és kongresszusi turizmus

   -  pl. élményturizmus, de a kongresszusi turizmus is

1. táblázat: A turisztikai szolgáltatásokat generáló motivációk
(forrás: Fekete, 2006)

Mindezek alapján az alábbi turistatípusokról beszélhetünk:

Turistatípus

Jelszó

Jellemzők

1. típus

pihenő turista

nap, homok, tenger, menekülés a napi stressztől, nyugalmas, kényelmes szabadság, nem túl sok idegenszerűség, nem túl sok nyaralási mozgalmasság

2. típus

élményt kereső turista

távolság, flört, vállalkozó kedv, változatosság, szórakozás, nagyvilági atmoszféra

3. típus

mozgást kereső turista

erdő, túrázás, az egészség aktív elősegítése, természetkedvelő, gyógyüdülés

4. típus

sportoló turista

erdő, verseny, fontos a hobby, vonzzák az erőfeszítések

5. típus

kalandkereső turista

5/a típus: csak korlátozottan igazi kalandvágyó és egyedül járó, inkább egyszeri élményt keres bekalkulált kockázattal, személyes bizonyítás, rajongó, álmodozó

5/b típus: igazi kalandokra vágyó, akár a testi épségét és az életét is kockára tévő turista (túlélőtúrák, extrém sportok résztvevői)

5/c típus: katasztrófaturisták (árvizek és más természeti katasztrófáknál kíváncsiskodók, fényképezgetők…)

6. típus

tanulni vágyó, látni vágyó, vallási kötelezettségeinek eleget tevő turista

tanulás, nézelődés, hitgyakorlás

6/a típus útikalauzok szerint gyűjti a látnivalókat és helységeket

6/b típus: az idegen világ új érzéseit, hangulatát gyűjti

6/c típus: természet, kultúra, természettudomány iránt érdeklődő

6/d típus: vallási-egyházi kötelezettségeit teljesítő

7. típus

volunturista, karitatív turista

A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében fellépő, a nyomor, éhínség, betegségek és katasztrófasújtotta országok, térségek lakosait adományokkal és önkéntes munkavállalással segítő „turista”

1. táblázat: Az egyes turistatípusok
(forrás: Fekete, 2006)

 

A kulturális turizmus klasszikus vonzerői alapvetően három csoportba sorolhatóak:

 • Épített és tárgyi emlékek
 • A mindennapi élethez kapcsolódó kulturális értékek (szabadidő, gasztronómia)
 • Rendezvények, fesztiválok (Csapó-Matesz, 2007).
Kulcsszavak: 
Örökség, Örökségtípusok, Kultúradefiníció, Kultúra-asszociációk, Örökség-asszociációk, Örökségturizmus, Motivációk, Turisztikai élmény, Turistatípusok, Épített örökség
Ellenőrző kérdések: